Složi tangram – 99 različitih oblika i figura

Tangram je jedna od najstarijih i najpoznatijih slagalica, nastala u Kini odakle se proširila i stekla popularnost u čitavom svetu. To je matematička zagonetka, koja se sastoji od sedam standardnih delova, od kojih se slažu slike različitih objekata.

Originalni tangram je kvadrat razrezan na sedam delova, tako da se dobiju:

  • 2 velika jednakokraka pravougaona trougla
  • 1 jednakokraki pravougli trougao srednje veličine
  • 2 mala jednakokraka pravougla trougla
  • 1 kvadrat
  • 1 paralelogram

Kako se slaže tangram?

Igra se sastoji u tome da se od delova sastavljaju, unapred zadati, različiti likovi i figure, prema vlastitoj zamisli ili prema predlogu (ako u takmičenju učestvuje više igrača). Osnovna su pravila, koja se moraju poštovati:

  1. uvek se mora upotrebiti svih sedam delova,
  2. delovi se postavljaju jedan do drugog, ne smeju se preklapati,
  3. delovi se po potrebi mogu preokrenuti na drugu stranu (poleđinu).

Samo u 19. veku složeno je preko 6.500 različitih likova, a taj broj stalno raste.